ประวัติศาสตร์
ภูมิประเทศ
  การปกครอง
ข้อมูลจังหวัดตราด โดยสังเขป

ที่ตั้ง
             จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนทางทะเล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ละติจูด ระหว่าง 11-12 องศาเหนือและลองติจูด 102 องศาตะวันออก มีชายฝั่งทะเลทอดตัวยาวประมาณ 165.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร

ขนาดพื้นที่
             จังหวัดตราดมีพื้นที่ประมาณ 2,862.6 ตารางกิโลเมตรและเป็นพื้นที่ตามเขตปกครองทางทะเลประมาณ 7,257.6 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา
  ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทยตอนบนและน่านน้ำทะเลของประเทศกัมพูชา
  ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา มีเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติยาว 165 กิโลเมตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีแม่น้ำเวฬุเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด

ภูมิประเทศ
             สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นลูกคลื่นหรือลูกฟูกและเนินเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วย

             ที่ราบบริเวณลุ่มน้ำ คือพื้นที่ราบตอนกลางและตะวันออก ซึ่งมีลำน้ำสำคัญไหลหล่อเลี้ยงมาจากภูเขาที่ไม่สูงมากนัก ที่ราบบริเวณลุ่มน้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์ มีการทำนากันมาก

             ที่ราบต่ำชายฝั่งทะเล คือพื้นที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลเกือบตลอดแนว เป็นบริเวณที่มีตะกอน โคลนตมทับถม มีป่าชายเลนตลอดแนว มีการทำประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

             ที่ราบบริเวณภูเขา คือพื้นที่กว้างใหญ่ในเขตอำเภอบ่อไร่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ แต่ทุกวันนี้ได้ถูกจับจองใช้เป็นพื้นที่ทำกิน ทั้งสวนผลไม้ สวนยางพาราและไร่สับปะรด ฯลฯ จนพื้นที่ป่าเหลืออยู่ไม่มากนัก ที่ราบบริเวณภูเขาอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของอำเภอเขาสมิงที่ยาวติดต่อกับอำเภอ แหลมงอบ

             ที่สูงบริเวณภูเขา คือพื้นที่บริเวณเทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวสลับซับซ้อน รวมทั้งบางส่วนของภูเขาที่ไม่สูงมาก ในบริเวณตอนกลางของอำเภอแหลมงอบติดต่อกับอำเภอเขาสมิง ซึ่งปัจจุบันถูกเปลี่ยนจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มาเป็นสวนยางพารา ไร่สับปะรดและสวนผลไม้ ในขณะที่หมู่เกาะต่างๆก็มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงครอบคลุมเกือบตลอดพื้นที่ของเกาะ หากจะมีพื้นที่ราบก็เฉพาะที่ราบชายฝั่งทะเลเท่านั้น

ภูมิอากาศ
             จากภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลและมีทิวเขาสูงทอดยาวโอบล้อม ทำให้ภูมิอากาศไม่ร้อนจัด ไม่หนาวจัด แต่มีฝนตกชุกมาก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 4,000 มิลลิเมตรต่อปีขึ้นไป นับเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดระนอง เหตุนี้จังหวัดตราดจึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองฝนแปดแดดสี่”

             ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส

             ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ในช่วงนี้แม้จะได้รับอิทธิพลของลมพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งเคลื่อนตัวจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก แต่เมื่อปะทะกับแนวเทือกเขาบรรทัดที่ทอดตัวเป็นกำแพงทมึน ทำให้อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่น ช่วงนี้จึงยังคงมีฝนตกบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเขตอำเภอคลองใหญ่

             ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย หอบเอาไอน้ำจากทะเลปะทะกับความเย็นของป่าไม้เทือกเขาบรรทัด กลั่นตัวเป็นฝนตกลงมาในเขตจังหวัดตราด โดยเฉพาะเขตอำเภอคลองใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของภูเขา

แม่น้ำและลำคลอง
             แม่น้ำและลำคลองที่สำคัญ ประกอบด้วยแม่น้ำตราด แม่น้ำเวฬุ ลำคลองน้ำเชี่ยวและลำคลองบางพระ

             แม่น้ำตราด ต้นน้ำเกิดจากคลองแอ่งและคลองสะตอ ไหลผ่านอำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิง เรียกว่า “คลองเขาสมิงหรือคลองใหญ่” เมื่อไหลสู่เขตอำเภอเมืองตราดได้บรรจบกับคลองห้วยแร้งที่บริเวณปากคลองห้วยแร้ง หมู่บ้านจุฬามณี ตำบลห้วยแร้ง เกิดเป็นแม่น้ำตราดที่กว้างใหญ่และเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมสองฟากฝั่งคลองมาช้านาน อีกทั้งในอดีตยังเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ มีความยาวตลอดสายประมาณ 150 กิโลเมตร


             แม่น้ำเวฬุ เป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนจังหวัดตราดและจันทบุรี ต้นกำเนิดสายน้ำอยู่ในเขตเขาชะอมและเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดตราดมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ไหลผ่านบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง โดยลงสู่ทะเลตราดที่อ่านบ้านบางกระดาน อำเภอแหลมงอบ

             ลำคลองน้ำเชี่ยว เกิดจากเขาวังปลาที่อยู่ระหว่างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเมืองตราด ไหลผ่านหมู่บ้านน้ำเชี่ยว ก่อนลงสู่ทะเลที่บ้านปากคลอง ตำบลหนองโสน ลำคลองสายนี้เป็นแหล่งประมงพื้นบ้านและเป็นเส้นทางออกทะเล เพื่อทำการประมงนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

             ลำคลองบางพระ ถือกำเนิดจากเขาระกำ ถูกกั้นเก็บลงสู่อ่างเก็บน้ำเขาระกำและถูกปล่อยให้ไหลผ่านตัวเมืองตราดไปบรรจบกับแม่น้ำตราดที่บ้านด่านเก่า คลองบางพระในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ จนชุมชนตลาดริมคลองบางพระได้ชื่อว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่ยุคแรกๆของจังหวัดตราด


Copyright © :

Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com